บันทึกรายจ่าย 10/2016 - 5/2017

นาย นัทธร ทองกำเหนิด 6114552431